Тук може да ползвате нашата безплатна услуга Avio Priority
Получете информация за ценa на самолетен билет чрез директно обаждане в центъра за резервации. Работно време от понеделник до петък: 09:00-17:00. Почивни дни:  събота и неделя.

ЗАПИТВАНЕ ЗА НАЛИЧНИ МЕСТА И ЦЕНА НА САМОЛЕТЕН БИЛЕТ

FACEBOOK СТРАНИЦА

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „АВИОТРАВЕЛ“ ООД, ЕИК 1039526431. Дефиниции
1.1. „Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

1.2. „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

1.3. „Политика за защита на личните данни“ (по-долу за краткост „Политиката“), за целите на този документ, представляват правилата за защита на личните данни, които правила са съобразени с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (по-долу за краткост „Регламента“) и се прилагат от „Авиотравел“ ЕООД.

1.4. „Регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

1.5. „Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

1.6. „Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

1.7. „Онлайн платформа“- виртуална единна среда за закупуване в реално време на самолетни билети, застраховки, екскурзии и ваканции, транспортни услуги /трансфери/, както и наемане на автомобили за временно ползване, до която имат достъп само регистрирани ползватели.

1.8. „Регистрирани ползватели на онлайн платформата“ са както доставчиците на следните услуги, а именно: на самолетни билети, застраховки, екскурзии и ваканции, транспортни услуги /трансфери/, предоставяне на автомобили за временно ползване, така и потенциалните купувачи на същите услуги, а именно: туристически агенции, туроператори и корпоративни клиенти, които имат регистрация за ползване на онлайн платформата.

1.9. „Лица за контакт“ – физическо лице, посочено от регистриран ползвател на онлайн платформата, чрез което администраторът на платформата, както и останалите регистрираните ползватели могат да се свържат със същия.

1.10. „Отговорни лица“ – физическо лице, посочено от регистриран ползвател на онлайн платформата, което осъществява ръководни функции в последния.

1.11. „Служители на Дружеството“ – физически лица, наети на работа в „Авиотравел“ ЕООД, сключили граждански или трудов договор със същото Дружество

2. Информация за „Авиотравел“ ЕООД
2.1. „Авиотравел“ ЕООД, ЕИК 103952643, със седалище и адрес на управление: пощенски код: 6500, гр. Свиленград, ул. "Отец Паисиий" 6 , е дружество, регистрирано в Република България, което е администратор и получател на лични данни, представлявано от управителя Мартин Паскалев. „Авиотравел“ ЕООД притежава Удостоверение за Администратор на Лични Данни № 341801, издадено от Комисията за Защита на Личните Данни на Република България.

2.2. „Авиотравел“ ЕООД обработва предоставените й лични данни законосъобразно и добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните в съответствие с принципите и изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (по-долу „Регламента“).

3. Категории лични данни
3.1. „Авиотравел“ ЕООД обработва минимален обем „обикновени“ лични данни на физическите лица – лица за контакт и материалноотговорни лица („МОЛ“), посочени от ползвателите на сайта, а именно: име и фамилия.
3.2. „Авиотравел“ ЕООД обработва следните „обикновени“ лични данни на лицата, наети на работа по трудов или граждански договор при „Авиотравел“ ЕООД, а именно: три имена, ЕГН, дата на раждане, адрес, номер на документ за самоличност.
3.3. „Авиотравел“ ЕООД обработва и данни като служебен адрес, служебен телефон, служебен имейл адрес (адрес на електронна поща) на лицата за контакт и МОЛ; имена на туристически агенции, на туроператори, на търговски дружества, на хотели, техните регистрационни / лицензионни номера, седалища и адреси на управление, техни имейл адреси.
3.4. „Авиотравел“ ЕООД не обработва специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.
 
4. Цели на обработване на личните данни   
В зависимост от субекта на лични данни, „Авиотравел“ ЕООД обработва последните за следните цели:

4.1. Данните на лицата за контакт и МОЛ се обработват с цел:
– информиране на ползвателите на платформата за актуални оферти, предоставяни от платформата
– отстраняване на проблеми и неясноти, възникнали в процеса на ползване на платформата
– отговор на въпроси и искания, отправени от страна на съответния ползвател на платформата
– изпълняване на сключените между „Авиотравел“ ЕООД и ползвателите на платформата договори

4.2. Освен за целите по предходната точка данните на лицата за контакт се обработват и за целите на  директния маркетинг, доколкото лицето за контакт получава информационен бюлетин за актуални оферти на „Авиотравел“ ЕООД от името на ЮЛ, което представлява.

4.3. Данните на служителите на дружеството се обработват с цел изпълняване на законовите задължения на Дружеството, като работодател по трудови правоотношения, съответно като възложител по граждански договори.

5. Срок за обработване на личните данни на лицата за контакт и отговорните лица
5.1. „Авиотравел“ ЕООД обработва личните данни на лицата за контакт и МОЛ само за периода от датата на подаване на формата за регистрация на ползвателя на платформата с посочени лице за контакт и МОЛ до датата на заличаване / промяна на лицето за контакт / МОЛ, по молба на съответния ползвател на платформата.

6. Начин на обработване   
6.1. „Авиотравел“ ЕООД“ съхранява документите, съдържащи лични данни, на технически (електронен) и хартиен носител.

6.2. „Авиотравел“ ЕООД поддържа регистър, в който регистър се отразява следната информация: име на юридическо лице (по-долу „ЮЛ“) – ползвател на платформата, единен идентификационен код на ЮЛ, две имена на материално отговорно лице, адрес на ЮЛ, ДДС номер, номер на лиценз, две имена на физическо лице за контакт, служебен телефон на лицето за контакт, служебен адрес на лицето за контакт, служебн имейл на лицето за контакт. Онлайн регистърът съдържа минимално количество лични данни, а именно само две имена на МОЛ и на лицето за контакт.

7. Основание за обработване
7.1. „Авиотравел“ ЕООД обработва данните на лицата за контакт и МОЛ – служители / представители на туристически агенции, на туроператори, на търговски дружества / на хотели или други юридически лица с оглед защитата на легитимните интереси на „Авиотравел“ ЕООД във връзка с изпълнението на договорите, сключени между „Авиотравел“ ЕООД и съответната туристическа агенция / туроператор / търговско дружество / хотел или други юридически лица.

8. Достъп до лични данни
8.1. Право на достъп до личните данни на клинетите на „Авиотравел“ ЕООД имат служителите на „Авиотравел“ ЕООД при спазване на всички правила за защита и конфиденциалност, IT фирмата за поддръжка на онлайн платформата, както и трети лица в предвидените в закон случаи.

8.2. Личните данни на клиентите на „Авиотравел“ ЕООД“, могат да бъдат разкрити на следните трети лица – счетоводна фирма, водеща счетоводството на „Авиотравел“ ЕООД за целите на счетоводната дейност, на компетентните държавни органи в случаите, установени в българското законодателство и в правото на Европейския съюз.

9. Права на субектите на лични данни
9.1. Субектът на лични данни има право да получи от „Авиотравел“ ЕООД“ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и информация относно:
– целите на обработване
– какви категории лични данни се обработват
– получатели, пред които данните ще бъдат разкрити
– срока за съхранение или критерии на определенянето му
– правото да иска коригиране
– право да иска изтриване на личните данни
– правото да иска ограничаване на обработването на личните си данни
– право на преносимост на данните
– правото да възрази срещу такова обработване
– правото на жалба до надзорен орган
– лицето, което е предоставило данните (това право касае само лицата за контакт, посочени от регистрираните ползватели на сайта).

10. Право на коригиране  
10.1. Субектът на лични данни има право да поиска от „Авиотравел“ ЕООД да коригира данните му, както и да иска попълване на непълните лични данни.

11. Право на изтриване 
 

11.1. Субектът на лични данни има право да поиска от „Авиотравел“ ЕООД да изтрие свързаните с него лични данни.

11.2. „Авиотравел“ ЕООД изтрива свързаните със субекта лични данни по негово искане когато:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
– субектът на данните оттегля своето съгласие, в случаите когато основанието за обработване на данните е само и единствено това съгласие и няма друго основание за тяхното обработване;
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора

11.3. Когато субектът е поискал изтриване, „Авиотравел“ ЕООД, предприема всички необходими мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия на тези лични данни.

11.4. Субектът има право да окаже получаване на бъдещи информационни имейли чрез автоматично отписване (URL) всеки път, когато получава имейл от „Авиотравел“ ЕООД.

12. Право на ограничаване на обработването  
12.1. Субектът на данните има право да изиска от „Авиотравел“ ЕООД ограничаване на обработването, когато е налице една от следните хипотези:

a) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им

б) „Авиотравел“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

12.2. В случаите на ограничаване на обработването, личните данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.

12.3. „Авиотравел“ ЕООД информира субектът, поискал ограничаването преди отмяната на същото ограничаване на обработването.

13. Право на възражение срещу обработването 
13.1. В случаите, в които „Авиотравел“ ЕООД обработва лични данни за целите на легитимните си интереси или на трета страна, субектът на данните има право на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него.

13.2. В този случай „Авиотравел“ ЕООД прекратява обработването освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

14. Начин на упражняване на правата 
14.1. Субектът на лични данни отправя своите искания, запитвания и възражения до „Авиотравел“ ЕООД на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

14.2. Исканията / запитванията / възраженията на субекта на данни могат да се отправят писмено до „Авиотравел“ ЕООД на посочения адрес за контакт: пощенски код: 6500, гр. Свиленград, ул. "Отец Паисиий" 6.
    
14.3. Исканията / запитванията / възраженията могат да бъдат отправени и по електронен път на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

14.4. Исканията / запитванията / възраженията се отправят лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

14.5. Исканията / запитванията / възраженията съдържат: име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на информацията писмено, устно, по електронен път; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция / имейл за кореспонденция.
    
14.6. „Авиотравел“ ЕООД се произнася по исканията, запитванията и възраженията на субектите на лични данни в срок до 1 /един/ месец, считано от получаването на искането, и в същия срок уведомява субекта за резултата, като изпраща съобщение по имейла за контакт, посочен от субекта на данни.

14.7. „Авиотравел“ ЕООД предоставя поисканата от субекта информация писмено, устно или по електронен път със съобщение по имейл, в зависимост от изрично посочения от субекта начин.

14.8. „Авиотравел“ ЕООД  съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. „Авиотравел“ ЕООД информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска това.

14.9. „Авиотравел“ ЕООД предоставя исканата информация на субекта на данните безплатно.

14.10. „Авиотравел“ ЕООД има право да изиска заплащането на такса от страна на субекта на данните или да откаже да предприеме действия по искането когато исканията на субект са явно неоснователни или прекомерни поради своята повтаряемост.

14.11. Когато „Авиотравел“ ЕООД има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане, може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните.

14.12. За исканията / запитванията / възраженията „Авиотравел“ ЕООД води нарочен регистър, в който се отбелязва накратко какво е съдържанието на искането / запитването / възражението, кой е субектът, който го отправя, дата на получаване на исканията / запитванията / възраженията, дата на произнасяне по последните от страна на „Авиотравел“ ЕООД, дата на уведомяване, кратко изложение на съдържанието на произнасянето.
    
14.13. Уебсайтът на „Авиотравел“ ЕООД – www.aviotravel.eu може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Тези уебсайтове имат собствени политики за защита на личните данни, с които „Авиотравел“ ЕООД препоръчва на субектите да се запознаят. „Авиотравел“ ЕООД не носи отговорност, свързана с политиките за защита на личните данни на тези уебсайтове и ползването на такива сайтове е на риск на субекта.
    
14.14. Всяка година „Авиотравел“ ЕООД провежда периодичен преглед относно необходимостта от обработване на личните данни, съответно относно необходимостта от тяхното заличаване.

14.15. Потребителят може да се свърже с „„Авиотравел“ ЕООД чрез следния имейл (електронна поща): Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
15. Заключителни разпоредби
 15.1. За неуредените от тази Политика случаи се прилагат разпоредбите на Регламента и българското законодателство.


ЗАПЛАТЕТЕ РЕЗЕРВАЦИЯТА СИ ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ

✅В НАЙ-БЛИЗКИЯ КЛОН НА БАНКА ДСК
✅ЧРЕЗ АКТИВНО ОНЛАЙН БАНКИРАНЕ
✅БАНКОВА КАРТА

               

 

 

          

 

Винаги ниски цени
Разполагаме с богата база от резервационни системи за да сравним всички възможни варианти с редовни, нискотарифни и чартърни авиокомпании и да Ви предложим най-изгодните цени за самолетен билет. Винаги атрактивни предложения за хотел, трансфер и круиз.

Обслужване на български език
Ще бъдете обслужени от консултант, който говори български език и в детайли ще Ви обясним всички подробности, от които се интересувате относно предстоящото Ви пътуване.

Не използваме изкуствен интелект
Вие ще имате удоволствието да си комуникирате с реален човек, а не с робот.

Сигурно заплащане по банков път
При нас заплащането на Вашата резервация е винаги на 100% сигурно, защото може да стане чрез онлайн банкиране на Банка ДСК или във всеки един от клоновете на банката.

 Резервация с дебитна или кредитна карта
Може да заплатите Вашия самолетен билет с дебитна или кредитна карта.

Отлично съотношение качество / цена
Ще се съобразим с Вашите желания за най-удобно и най-евтино пътуване и ще Ви предложим най-доброто съотношение между качество и цена.

Безплатно издаване на бордни карти
В случай, че пътувате с нискотарифна авиокомпания, ние ще изготвим и изпратим на е-мейл бордните карти за Вашето пътуване. Така ще спестите от допълнителни такси на летището.

 

Вижте отзивите и коментарите от клиенти, използвали вече нашите услуги


Контакти 🌐 За нас 🌐 Работно време 🌐 Общи условия 🌐 Защита на личните данни 🌐 Поверителност 🌐 Банкова сметка 🌐 Разплащане с банкови карти 🌐 Бизнес партньори 🌐 Корпоративни клиенти 🌐 Визитна картичка 🌐 Отзиви за Авиотравел 🌐 Сертификати и удостоверения 🌐 Авиотравел в социалните мрежи

Резервирайте онлайн или по телефона: самолетен билет, хотел, круиз, почивка или трансфер.

Директни полети и оферти за самолетни билети от и до София, Пловдив, Бургас и Варна. Сравнете цените на самолетни билети с помощта на https://aviotravel.eu/  Ние ще Ви предложим икономичен вариант за Вашето пътуване. Посочената информация за цени на полети, полетно разписание, позволен салонен багаж и багаж за регистриране може да е непълна, в следствие на настъпили внезапни промени от страна на авиокомпаниите. Цените за самолетни билети, които предлагаме са с включени всички летищни такси. Този сайт е създаден само с рекламна цел. Информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ може да получите като се свържете с наш консултант.


🌐 air-bg.com
Резервации на чартърни самолетни билети


🌐 evtinsamoletenbilet.com
Всички нискобюджетни полети   


🌐 bulgaria-air.eu
Директни полети от и до България


🌐 e-samoletnibileti.eu
Он-лайн резервации на самолетни билети


🌐 samoletenbilet.eu
Блог за резервации на самолетни билети


🌐 samoletenbilet.com
Посещаване на забележителности и атракции


🌐 kruiz.eu
Резервации на пътувания с круизни кораби


🌐 pochivka.promo
Почивки и ваканции с директни чартърни полети    

🍪 🍪 🍪 Когато използвате нашите услуги, Вие приемате, че използваме "бисквитки", чрез които подобряваме и персонализираме нашето съдържание, даваме Ви най-доброто изживяване на нашия уебсайт и анализираме трафика на посещенията.